بهره برداری از سنگ آهک با مواد شیمیایی برای رسوب 3