فن آوری شناورسازی معمولی از معدن استخراج استفاده کرد