فیدرهای مارپیچی در پردازش مواد معدنی با ظرفیت بالا