سرمایه گذاران مایل به سرمایه گذاری در پروژه های معدن